การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่8

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ พ.ศ…

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนในการให้บริการทางวิชาการนอกเวลาราชการปกติที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2540
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ.2540
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอนเป็นภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2540
4.1.4 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2540)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-04-23

Files

d2540-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/421.

Output Formats