การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2529 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3.2 CENTRE FOR INTERNATIONAL MIGRATION AND
DEVELOPMENT

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการหยั่งเสียงเพื่อเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิค การแพทย์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.2 สิทธิสอบโควตาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ ประเภทวิชาเก่าเปิดสอนใหม่และขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ ประเภทวิชาเปิดสอนใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
5.2 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2529 สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา หลังที่ 21
5.4 การถอนรายวิชา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-03-19

Files

d2529-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/422.

Output Formats