การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2539 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2539 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม
3.2 สรุปรายละเอียดผู้ที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนเงินเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2538

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-05-08

Files

d2539-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed January 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/423.

Output Formats