การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การดำเนินการสิบคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2529
3.2 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.3 การจัดหลักสูตรอบรมด้านการพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก
3.4 ความเห็นของสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับสัมมนาเรื่องการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3.5 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ความร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.....
4.3 รายการก่อสร้างมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) เรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
4.6 ขออนุมัติขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองเพื่อเป็น ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ
5.3 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่จากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2529

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-04-16

Files

d2529-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/424.

Output Formats