การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2522 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ ประจำคณะ พ.ศ. 2522
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี )
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเจียดจ่ายงบประมาณจากส่วนอื่น
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ. 2522

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-01-17

Files

d2522-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/425.

Output Formats