การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่9

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ.2540
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอนเป็นภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2540
3.3 การออกประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2537 ลงวันที่ 27 กันยายน 2537

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำเนินการเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายประภา ยุวานนท์
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540
4.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540)
4.1.4 เสนอชื่อผู้แทนคณบดีเพื่อเป็นคณะกรรมการเงินรายได้ 5-9 คน

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-05-07

Files

d2540-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/426.

Output Formats