การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2529 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าบริการโสตทัศนวัสดุของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2529
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การอนุญาตให้ถอนวิชาเรียนก่อนวันเริ่มสอบประจำภาค 2 สัปดาห์ โดยได้สัญลักษณ์ W
5.2 ขอความอนุเคราะห์โควต้านักศึกษา
5.3 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
5.4 เสนอชื่อผู้ร่วมสัมมนา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-04-23

Files

d2529-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/427.

Output Formats