การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 การเสนอกิจกรรมและนิทรรศการเข้าร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติ
4.3 แบบปรับปรุงศูนย์หนังสือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงสายงานบริหาร
5.2 ทุน ASEAN Regional Training Course on Water Quality Management in Tropicals Regions
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา ประชุม และฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-04-30

Files

d2529-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/428.

Output Formats