Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

d2540-10.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2