การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความร่วมมือให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดระบบบริหารงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภิบาลเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-04-17

Files

d2539-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/416.

Output Formats