การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่18

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2522 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีที่เรียน
อยู่ในโรงเรียนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2523 – 2534
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ค่าตอบแทนกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่ พ.ศ. 2522
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
5.2 หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการเอง
5.3 พิจารณาการรับนักเรียนพนังงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าศึกษาในคณะ
เทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2523 – 2524
5.4 ขอแต่งตั้งกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เพิ่มเติม)
5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
5.6 พระราชทานนามโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
5.7 ขอเลื่อนตารางสอบวิชาทหาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-10-17

Files

d2522-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/415.

Output Formats