การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2529
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 5 และเปิดคณะเทคโนโลยี ในวันที่ 26 มกราคม 2529
3.2 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเปิดอาคารศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาการเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 มกราคม 2529
3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 4 และ 5 ของงานบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
3.5 Dr. John Eriksson เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 23 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม
4.2 การติดตั้งเครื่องบริการเงินด่วน ATM.
4.3 มูลนิธิอาเซียขอให้ตั้งเงินสนับสนุนโครงการหนังสือ
4.4 การใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-01-22

Files

d2529-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/412.

Output Formats