Browse Items (1 total)

  • Tags: สัญลักษณ์W

d2529-11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2529
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ W
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2