การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2529
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ W
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าบริการโสตทัศนวัสดุ (ของคณะแพทยศาสตร์) พ.ศ. 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
3.3 ขออนุมัติใช้อาคารโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลบางส่วน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ 4-6 คน
2. ผู้แทนคุณวุฒิวิชาชีพ
2.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์
2.2 กลุ่มสังคมศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
2.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
2.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. บุคคลในท้องถิ่น
4.2 ขออนุมัติใช้สถานที่ตั้งเต้นท์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
4.3 ขอมอบรถจักรประวัติศาสตร์


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เครื่องถ่ายเอกสาร
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2530


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-05-28

Files

d2529-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/433.

Output Formats