การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่10

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.4 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ พ.ศ… (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.5 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคสมทบ) ปี พ.ศ. 2540 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.6.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการขั้นปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (ภาคสมทบ) พ.ศ.2540

4.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-05-14

Files

d2540-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/432.

Output Formats