การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 8/2529 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2529
1.2 ครั้งที่ 9/2529 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การปรับปรุงสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 AFFILATION BETWEEN KHONKAEN UNIVERSITY , THAILAND AND UNIVERSITY OF KENTUCKY

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
4.2 ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดทางสัญจร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ตารางแสดงจำนวนผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาผู้สละสิทธิ์และถูกตัดสิทธิ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาตามโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
5.2 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์และคณะจะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-05-14

Files

d2529-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed December 7, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/431.

Output Formats