การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่20

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2522 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 วิชาที่จะใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.2 โครงการความร่วมมือ มข. กรมการฝึกหัดครูและ USC.
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2523
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-11-07

Files

d2522-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/430.

Output Formats