การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2528
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 20 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะใหม่หรือภาควิชาใหม่
3.2 กำหนดการเตรียมงานประกาศผลสอบข้อเขียนนักเรียนโควตาประจำปี การศึกษา 2529

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการพยาบาล
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
พ.ศ. 2528
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2529
4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติงานเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. 2528
4.5 ของดการทำสัญญาผูกพันการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์
4.6 ขอความเห็นชอบและขออนุมัติต่อเติมใต้ถุนแฟลตศูนย์แพทย์ 6
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิจารณาร่างนโยบายขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มข. ปี 2530
5.2 ขอความอนุเคราะห์ใช้เงินรายได้จากงบประมาณระดับคณะ
5.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-01-09

Files

d2529-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/409.

Output Formats