การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่5

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ ขั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
3.2 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2540

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 การจัดเตรียมข้อมูลและข้อมูลเสนอแนะเพื่อเสนอ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
4.1.3 ร่างประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2540 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี (พร้อมเสนอร่างประกาศ)
4.1.5 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2527
4.1.6 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสมและขออนุมัติโอนเงินบริจาคงบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.1.7 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
4.1.8 ขอหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2540
4.1.10 สรุปผลการศึกษาและความเห็นในการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยเพื่อเสนอต่อทบวงวิทยาลัย
4.2.2 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักการและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-03-05

Files

d2540-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed September 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/408.

Output Formats