การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่17

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2522 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.2 พิจารณาประมาณราคาต่อเติมแฟลตเก่า
4.3 พิจารณาประมาณการรายจ่ายค่าปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว
5.2 พิจารณาอนุมัติให้เปิดสอนวิชาใหม่
5.3 การเบิกค่าคุมสอบ
5.4 ปัญหาบุคลากรของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-10-10

Files

d2522-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/407.

Output Formats