การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2547 และมติยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ผลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเผยแพร่ประชากร
1.3 อธิการบดีได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล
1.4 การแข่งขันกีฬา “แคนเกมส์”
1.5 ขอเรียนเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547
1.6 การลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ 2547)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ พ.ศ.2547
4.2 เสนอปรับปรุงโครงสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก
4.4 ขออนุมัติโครงการความร่วมมือระหว่าง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 หลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาลศึกษา ปีการศึกษา 2547
4.6 ขออนุมัติการเก็บค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายสำหรับหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท
5.2 การให้บริการฐานข้อมูล Science Direct
5.3 ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะพยาบาลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์)
5.4 ขอความอนุเคราะห์คณะ/หน่วยงาน ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูประบบราชการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 พิจารณาเสนอผู้แทนจากที่ประชุมคณบดีร่วมเป็นกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ
6.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
6.3 การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ
6.4 ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
6.5 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษจังหวัดยโสธร
6.6 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-02-04

Files

dean3_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed February 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/799.

Output Formats