การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่4

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปกรอบการประเมิน คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประมาณการรายรับรายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2547
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-02-11

Files

dean4_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 7, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/800.

Output Formats