การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2546
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 16/2546 เมื่อพุธวันที่ 6 สิงหาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การจัดระเบียบลานจอดรถ ณ ศูนย์อาหารและบริการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ.2546
5.2 ขอหารือการส่งผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมคณะบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-08-13

Files

dean17_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/755.

Output Formats