Browse Items (3 total)

  • Tags: งานครบรอบ25ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2531_19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2531
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2531 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
2.2 หลักสูตรวิชาโท …

d2531_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2