การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างด้านวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2531
2.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2531
2.4 การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เรียกจากผู้สอนได้สำรองครั้งที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การตอบแทนคุณงานความดีแก่ผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ป.
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิชาโท สาขาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
5.2 การแสดงละครของคณะคนหน้าขาว
5.3 ขอเชิญร่วมบริจาคและเยี่ยมปลอบขวัญทหารที่หมู่บ้านร่มเกล้า
5.4 งานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-02-10

Files

d2531_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed January 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/565.

Output Formats