การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่15

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2526 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
2.2 อาคารเรียนรวม
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์
5.2 การตัดต้นไม้
5.3 สโมสรนักศึกษาขอเลื่อนสอบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-07-27

Files

d2526-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed December 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/566.

Output Formats