การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่6

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
8.21 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.22 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การใช้ห้องประชุม ห้องประชุมแสดงนิทรรศการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2542
8.23 การใช้คำนำหน้านามในปริญญาบัตรสำหรับพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.24 ร่างโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2542 และโครงการรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ
8.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การกำหนดขนาดของแผงคอ เนคไท เข็มขัด กระดุมเสื้อ และเข็มตรามหาวิทยาลัย สำหรับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2542 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยของแก่น (ฉบับที่…/2542 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2542 เป็นกรณีพิเศษ
8.26 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์
4 เรื่องเสนอใหม่
8.27 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.27.1 เสนอขออนุมัติตัดโอนเงินโครงการเรียนรู้ด้วยตนเองไปสมทบเงินอุดหนุนคณาจารย์ไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
8.27.2 เสนอขอความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
8.27.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแทนตำแหน่งว่าง
8.27.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
8.27.5 ผลการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์โทษของ
นายกังวาลย์ อินทรีย์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4
8.27.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) โครงการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.28 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 แนวทางการดำเนินการทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-04-07

Files

d2542-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/567.

Output Formats