การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2531 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
2.2 หลักสูตรวิชาโท สาขาภาษาฝรั่งเศส คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 งานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อจิราณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกานจ่ายเงินค่าสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
4.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบัยที่ ) เรื่อง กำหนดการและเวลาให้บริการระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2531
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง อัตราค่าบริการพิมพ์ผลคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
4.4 การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการเสนอแต่งตั้งแทน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นโยบายการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนระดับคณะ
5.2 ขอการสนับสนุนการจัดอบรมอาจารย์ใหม่
5.3 การรายงานตัวของนักเรียนที่สอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-02-24

Files

d2531_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed February 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/568.

Output Formats