การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบ มข. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545
3.2 ขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.3 (ร่าง) ประกาศ มข. เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545
4.1.5 (ร่าง) ระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.7 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.1.8 ประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ปี 2545 ของโรงพิมพ์ มข.
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.2 โครงการนำเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 เกณฑ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต มข. เพื่อเลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545
4.2.4 การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-02-20

Files

d2545-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/569.

Output Formats