การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2531
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบริการค้นข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์จาก CD-ROM พ.ศ. 2531
2.2 งานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการเสนอแต่งตั้งแทน
2.4 การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
2.5 ขอการสนับสนุนการจัดอบรมอาจารย์ใหม่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติเปิดวิชา
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2532
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่...) พ.ศ. 2531
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2531
4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2531) เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา
4.5 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-03-09

Files

d2531_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/570.

Output Formats