การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่16

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2526 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2526
วาะรที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับน้องใหม่
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี ฯ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณา
คัดเลือกและอนุมัติให้เงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการจากเงินทุน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย แก่คณะจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
5.2 การจัดทำครุยวิทยฐานะในชั้นมหาบัณฑิตไว้เป็นตัวอย่าง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-08-03

Files

d2526-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed March 24, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/571.

Output Formats