การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2530
2.2 ขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักเป็นการชั่วคราวในหอพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยหอพักสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรกรรม พ.ศ. 2531
2.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
2.5 ร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนาชนบทของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การแสดงกายกรรมกวางเจา
5.2 ขอเชิญส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.3 คณะกรรมการประสานงานธุรการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-03-16

Files

d2531_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/572.

Output Formats