Browse Items (4 total)

  • Tags: อาคารเรียนรวม

d2526-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2526 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2