การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่14

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2526 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเบิกจ่ายค่าตรวจและควบคุม Senior Project
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับปริญญา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอรับทุน
5.2 การใช้อาคารเรียนรวม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-07-13

Files

d2526-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed November 26, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/564.

Output Formats