การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการับรอง (เอกสารแจกในที่ประชุม)

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2545

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบหอพักนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.3 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.4 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.5 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.6 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.7 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เชิงระบบ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.8 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.9 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.10 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการแต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
4.2.2 บริการข่าวสารและสาระความรู้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-02-06

Files

d2545-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed November 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/563.

Output Formats