การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2531
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 โรงเรียนสาธิตมอดินแดงได้รับรางวับขบวนแห่รองชนะเลิศที่ 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2530
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2530
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....
4.4 ขออนุมัติโครงการวิจัยและขอเงินสนับสนุน
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2531
5.3 ร่างหลักสูตรวิชาโทปรัชญาและหลักสูตรวิชาโทศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
5.5 การเรียกผู้สอบได้สำรองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2531
5.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2531
5.7 การเสนอชื่อบุคคลเข้าสมัครรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
5.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2531

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-01-27

Files

d2531_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/562.

Output Formats