การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2530
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
2.2 ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฏีฑิตกิตติมศักดิ์
2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2530
2.4 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....) พ.ศ....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2 การตอบแทนคุณงามความดีแก่ผู้ที่ช่วงเหลือสนับสนุนงานของสำนักงาน ป.ป.ป.
4.3 ขอเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การฝึกอบรม “การเมืองและการบริหาร” รุ่นที่ 6
5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2531
5.3 การประสานงานกับโครงการจุฬาชนบท
5.4 วิ่งการกุศลวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-01-13

Files

d2531_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/561.

Output Formats