การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่13

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2526 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขระดับคะแนน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกสรรอธิการบดี
3.2 เลื่อนงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่ข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
4.2 การแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ทุน Environmental Engineering Training Course
5.2 โครงการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-07-06

Files

d2526-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/560.

Output Formats