การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่4

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
8.3 เรื่องที่ประธานแจ้ง
8.4 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.5 ทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
8.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2541) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์
8.7 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
8.8 เสนอขออนุมัติหลักการใช้เงินรายได้กองทุนรวม 3% เป็นเงินทุนการศึกษาของ MISS TAKAKO SHIBATA ชาวญี่ปุ่น จาก SAGA UNIVERSITY เพื่อศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์
8.9 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.10 ข้อมูลการรับสมัครบุคคลให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทภาคปกติของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
8.11 เสนอเพื่อพิจารณาหาสถานที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.12 รายงานผลการตรวจสอบรายการที่ f17 และ f19 ในรายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
8.13 คู่มือ DIRECTORY OF ACADEMIC STAFFS;SPECIAL INTEREST OF EXPERTS
4 เรื่องเสนอใหม่
8.14 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.14.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.14.2 ผลการพิจารณาขออุทธรณ์โทษของนายพนม สูงนารถ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
8.14.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
8.14.4 บทบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…
8.14.5 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
8.14.6 การยกเว้นและการเทียบเท่ารายวิชาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
8.15 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.15.1 การเสด็จฯมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
8.15.2 เสนอสรุปการประเมินผลโครงการอบรมต่างๆ เพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-03-03

Files

d2542-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/559.

Output Formats