การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่3

Description

5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

6 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งพิเศษที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2542
2. ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542

7 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

8 เรื่องเสนอใหม่
8.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.1.1 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2542
8.1.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอติดตั้งตู้ ATM เพิ่มเติม
8.1.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
8.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 สาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)
8.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.2.1 ทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-02-10

Files

d2542-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/558.

Output Formats