การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่12

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2526 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาของลูกจ้างประจำ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการหนังสือค้าง
ของห้องสมุดคณะและหอสมุดกลาง
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
4.2 การใช้สถานที่สโมสรอาจารย์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การบริการกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่พักอาศัย พ.ศ. 2526
5.2 ขอเปิดวิชาใหม่
5.3 แจ้งกำหนดการเปิดหน่วยปัจจุบันพยาบาล
5.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนการวิจัย ที่มี
ผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
5.5 พิจารณาการโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 การแก้ไขระดับคะแนน
5.7 การขอบุคลากรช่วยงานทะเบียนกลาง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-06-22

Files

d2526-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/557.

Output Formats