การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 23/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2544
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.44 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 สรุปผลการแก้ไขสัญญา
โครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณหลังหอพักที่ 11
4.1.2 ร่างประกาศ มข. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้บริการเครือข่ายและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มข.
4.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.5 หลักสูตรประกาศนียบัติบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา (ทุกสาขา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
4.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 กำหนดการประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2545
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-01-02

Files

d2545-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/556.

Output Formats