การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่24

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่24

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2530
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืชวิทยา
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชนบทสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบริการค้นข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ CD-ROM พ.ศ.2530
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530
4.5 ขอความเห็นเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.6 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.7 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่......) พ.ศ........

5.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลดโทษให้แก่นักศึกษา
ผู้กระทำผิดวินัยวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530
5.3 การเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.4 สรุปความก้าวหน้าวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.5 กำหนดการมาศึกษาข้อมูลของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
5.6 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งการเปลี่ยนนามสกุล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-12-16

Files

d 2530_24.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่24,” KKU Archives, accessed July 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/555.

Output Formats