การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่24

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่24

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2526 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดทำครุยวิทยฐานะขั้นมหาบัณฑิตไว้เป็นตัวอย่าง
2.2 การขอถอนรายวิชาก่อนวันเริ่มการสอบประจำภาคการศึกษาภาคปรกติสองสัปดาห์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ปฏิทินงบประมาณประจำปี
3.2 ประเพณีผูกเสี่ยว
3.3 ปัญหาการออกกลางคันของนิสิต/นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์บางสาขา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2526
4.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.3 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฯ ประจำปี
การศึกษา 2527
4.4 ขอใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 การล็อคเลขหมายโทรศัพท์ภายใน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
5.2 เสื้อครุยปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5.3 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-10-26

Files

d2526-24.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่24,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/628.

Output Formats