การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2531
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเปิดวิชา
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดบริจาคเงิน
2.3 การเปิดงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ข่าวเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารภายในสำนักวิทยบริการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2531
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองที่จัดสร้างขึ้นจากเงินรายได้ และ/หรือเงินบริจาคของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-09-28

Files

d2531_20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed January 27, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/629.

Output Formats