การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2530
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้าย และการใช้
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
2.2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
3.2 การจัดสรรเงินงบประมาณปี 2531 งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2530
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2530
4.4 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530
4.5 การเปลี่ยนแปลงการส่งไปรษณียภัณฑ์


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการศึกษาโอกาสในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการ
เพิ่มจำนวนรับสมัครนักเรียนโคต้าพิเศษ
5.2 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี
รับตรง ประจำปี 2531

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-08-26

Files

d 2530_16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/528.

Output Formats