การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2525 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2525
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การส่งเสียงตามสาย
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ดูแลและบำรุงรักษาอาคารพละของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 ปัญหาการดำเนินงานของฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการ
2.4 ผลการดำเนินการของฝ่ายศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
2.5 ผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักวิทยบริการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบนักเรียนเรียนดี ฯ
3.2 รายงานการสำรวจความต้องการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นักศึกษาที่ถูกลงโทษลบชื่อขอกลับเข้าศึกษาต่อ
4.2 นักศึกษาขอต่อทะเบียนศึกษา
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเบิกและใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และประเภทอาจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2526
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำหนดผู้แทนกลุ่มบุคคลากร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-01-05

Files

d2526-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/529.

Output Formats