การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2530
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรเกษตรสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาส่งเสริมเกษตร
พ.ศ.2530
4.2 โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง “RRMOTE SENSING’ 87”
5.2 หนังสือพิมพ์วัฎจักรพบหน่วยงาน
5.3 การรวบรวมระเบียบฯ ข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาตรี
5.4 สภากาชาดไทยขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2530
5.5 ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาดลายเส้นCreator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-08-11

Files

d 2530_15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/527.

Output Formats