การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
45 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2544

46 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

47 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

48 เรื่องเสนอใหม่
4.23 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.23.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ…
4.23.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
4.23.3 ขออนุมัติปรับโครงการทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.23.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.23.5 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2544 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
4.23.6 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง
4.24 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค
5.2 ขอปรับนักศึกษาปริญญาเอกเข้าหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับปี พ.ศ.2543)
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
5.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-06-06

Files

d2544-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/502.

Output Formats