Browse Items (1 total)

  • Tags: กองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

d2544-13.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
45 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2544

46 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2